จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ไปวังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50-55 ที่นั่ง ไปวังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก จำนวน 5 คัน 2 วัน ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561 ดังเอกสารแนบ
Calendar