จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่มีปัญหาสนิมกัดกร่อน ของศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่มีปัญหาสนิมกัดกร่อน ของศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา

อกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่มีปัญหาสนิมกัดกร่อน ฯ

เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่มีปัญหาสนิมกัดกร่อน ฯ

เลขที่ 008/2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ร่างขอบเขตของงาน

รายละเอียดประกอบ

แบบ ปร. 6 

แบบ ปร. 5 

และ ปร. 4

แบบแปลน

 

 
Calendar