จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่มีปัญหาสนิมกัดกร่อ

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่มีปัญหาสนิมกัดกร่อนของศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารแนบ

แบบปร. 6

แบบ ปร. 5

แบบ ปร. 4 

รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบแปลนแสดงพื้นที่ในการปรับปรุง 
Calendar