จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างตรวจวิเคราะห์ฯ กลุ่ม MOLECULAR

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

http://calendar.buu.ac.th/document/1437611276.pdf
Calendar