จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างบุคคลปฏิบัติงาน

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างบุคคลปฏิบัติงาน

 

เอกสารแนบ
Calendar