จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ล้างเครื่องปรับอากาศอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ล้างเครื่องปรับอากาศอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์  1 งาน ดังเอกสารแนบ
Calendar