จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดการจ้างป้องกันและกำจัดแมลง ๑ งาน

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดการจ้างป้องกันและกำจัดแมลง ๑ งาน ดังเอกสารแนบ
Calendar