จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศการเสนอราคาเป็นผู้ถ่ายภาพ ในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศการเสนอราคาเป็นผู้ถ่ายภาพ ในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ
Calendar