จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    จัดซื้อเตียงนอนไม้ ๒ ชั้น สำหรับหอพักนิสิตแพทย์ จำนวน ๑๐ ชุด

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เนตรสงคราม

http://calendar.buu.ac.th/document/1516786426.pdf
Calendar