จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

(ร่าง) เอกสารประกาศ

(ร่าง) เอกสารสารประกวดราคา

คุณลักษณะเฉพาะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง




Calendar