จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ไปกลับ ระหว่าง โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๖ คัน ดังเอกสารแนบ
Calendar