จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา จารุธัมโม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ

 

เอกสารแนบ
Calendar