จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓๕๐๐ ANSI ๑๕ เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว วิภาวดี ประเสริฐศรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓๕๐๐ ANSI ๑๕ เครื่อง

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

 

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่
Calendar