จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    จัดซื้อห้องสตูดิโอ ๑ ห้อง

   ผู้ประกาศข่าว วิภาวดี ประเสริฐศรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ จัดซื้อห้องสตูดิโอ ๑ ห้อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

 

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 
Calendar