จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจฯ ประจำเดือนมกราคม 2561

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

http://calendar.buu.ac.th/document/1515640098.pdf
Calendar