จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 2-6 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง (ชั้น 2-6) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

เอกสารประกวด

แบบรูปรายการ

ปร.4(ก)  ปร.5  ปร.6
Calendar