จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. จ้างปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่มีปัญหาสนิมกัดกร่อน  จำนวนเงิน 993,800.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

2. จ้างเปลี่ยนอะไหล่ถังกรองของตู้จัดแสดงขนาดเล็ก จำนวนเงิน 632,141.37 บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

3. จ้างปรับปรุงระบบฉุกเฉิน (Fire Alarm) จำนวนเงิน 650,000.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เอกสารแนบ
Calendar