จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางระบบเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 4 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางระบบเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 4 รายการ ดังแนบ
Calendar