จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารวิชาการ การเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำวารสารวิชาการ "การเมือง การบริหาร และกฎหมาย" ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar