จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแลราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
Calendar