จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์ ชั้น 1-5 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี จำนวน 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์ ชั้น 1-5 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี จำนวน 1 งาน ดังแนบ

แบบ ปร. 6 ดังแนบ

แบบ ปร. 5 ดังแนบ

แบบ ปร. 4-1 ดังแนบ

แบบ ปร. 4-2 ดังแนบ

แบบ ปร. 4-3.1 ดังแนบ

แบบ ปร. 4-3.2 ดังแนบ

แบบ ปร. 4-4 ดังแนบ

แบบ ปร. 4-5.1 ดังแนบ

แบบ ปร. 4-5.2 ดังแนบ

แบบ ปร. 4-6 ดังแนบ

แบบ ปร. 4-7 ดังแนบ

แบบ ปร. 4-8 ดังแนบ

แบบ ปร. 4-9 ดังแนบ

แบบ ปร. 4-10 ดังแนบ

แบบ ปร. 4-11 ดังแนบ

 
Calendar