จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารคณะพยาบาลศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารคณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารแนบ

แบบ ปร.4 (ก), ปร.5(ก), ปร.6
Calendar