จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดทำวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 9 ฉบับที่ 3

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

 

 

เอกสารแนบ
Calendar