จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล SSD จำนวน 66 ตัว

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล (SSD) จำนวน 66 ตัว

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ
Calendar