จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูงานศึกษาโครงการสร้างเสริมศักยภาพนักวิทยาศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูงานศึกษาโครงการสร้างเสริมศักยภาพนักวิทยาศาสตร์

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูงานศึกษาโครงการสร้างเสริมศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
Calendar