จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชื่อโครงการ งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๑ งาน

   ผู้ประกาศข่าว วรภา เกล็ดแก้วจินดา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานติดตั้งระบบวงจรปิด(CCTV) จำนวน ๑ งาน
Calendar