จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ตารารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯในการจัดซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อจุลชีววิทยาแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ ตู้

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ตารารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯในการจัดซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อจุลชีววิทยาแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ

จำนวน ๑ ตู้ ดังเอกสารแนบ
Calendar