จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน

ร่างประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะ

ขอบเขตงาน

ประกาศราคากลาง
Calendar