จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศเชิญชวนประกวดราคากลางจ้างเหมาทัศนศึกษา Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trip M.6

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ด้วยโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา  จะดำเนินการจ้างเหมาทัศนศึกษาโครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trip M.6  โดยวิธี e-bidding โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

TOR_ทัศนศึกษา Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trip M.6 

เอกสารประกวดราคาทัศนศึกษา Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trip M.6

ประกาศราคางานจ้างเหมาทัศนศึกษาโครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trip M.6 
Calendar