จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2560

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

http://calendar.buu.ac.th/document/1436342772.pdf
Calendar