จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bdding

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding)

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ
Calendar