จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศราคากลาง งานซื้อเก้าอี้นั่งเรียน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 700 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

เอกสารแนบ
Calendar