จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลงสาบ แมลงหวี่ฯ

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

http://calendar.buu.ac.th/document/1435732362.pdf
Calendar