จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

และเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์

งาน จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดความหนืดสาร Viscometer จำนวน 1 รายการ

 

เอกสารราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เอกสารประกวดราคา

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์
Calendar