จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

และเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์

งาน จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง พร้อมติดตั้งจนใช้การได้ดี จำนวน 1 เครื่อง

 

เอกสารราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เอกสารประกวดราคา

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์

 
Calendar