จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบุรพา

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

http://calendar.buu.ac.th/document/1510822030.pdf
Calendar