จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50-55 ที่นั่ง

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50-55 ที่นั่ง    จำนวน 8 คัน  ดังเอกสารแนบ
Calendar