จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ

 

เอกสารแนบ
Calendar