จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง เครื่องดนตรีสำหรับวงดนตรี จำนวน 1 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา จารุธัมโม

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง เครื่องดนตรีสำหรับวงดนตรี จำนวน 1 ชุด

 

เอกสารแนบ
Calendar