จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อระบบสายใยแก้วนำแสงระหว่างอาคาร จำนวน 1 ระบบ

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

ร่างเอกสารประกวดราคา 

ร่างเอกสารประกาศ 

รายละเอียดงานฯ
Calendar