จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar