จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง เอกสารประกวดราคา e-bidding คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และเอกสารประกวดราคา (e-bidding)ในการจัดซื้อโปรแกรมจำแนกวัตถุภาพทางอากาศด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน ๕ ชุด

 

ประกาศราคากลาง

รายละเอียดและคุณลักษณะ 

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา
Calendar