จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

ปรกาศราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อโปรแกรมการวิเคราะห์ภาพดาวเทียมขั้นสูง จำนวน 1 ชุด

 

เอกสารแนบ
Calendar