จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

งานจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องโครมาโทกราฟี่ของเหลวสมรรถนะสูงพร้อมติดตั้งจนใช้การได้ดี จำนวน 1 เครื่อง

 

ประกาศราคากลาง

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา
Calendar