จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2560

    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

เอกสารแนบ
Calendar