จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

ดังแนบ
Calendar