จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2560

    ประกาศราคากลาง งานเช่าห้องประชุมและเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี2017

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

เอกสารแนบ
Calendar