จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

   ผู้ประกาศข่าว วรภา เกล็ดแก้วจินดา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เรื่องโครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติยี่ห้อ Alcatel

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา ดังเอกสารแบบ
Calendar