จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการศิลกรรมบูรพา 2560

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการศิลกรรมบูรพา 2560

ดังเอกสารแนบ
Calendar