จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศราคากลาง งานซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

เอกสารแนบ
Calendar